Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. X

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti kupujúceho a spoločnosti ABC OPTIK Slovakia, s.r.o., so sídlom: 018 55 Tuchyňa 30, IČO: 36328413, IČ DPH: SK2020117033, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 13764/R (ďalej len „spoločnosť ABC OPTIK Slovakia“ alebo len „ABC OPTIK Slovakia“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, cez e-shop umiestnený na internetovej stránke www.optimalsport.sk.

2. DEFINÍCIE

2.1. Pojmy definované v tomto článku 2., majú na účely týchto VOP význam uvedený v nasledovných bodoch tohto článku.
2.2. E-Shop. E-Shop je internetový obchod spoločnosti ABC OPTIK Slovakia umiestnený na internetovej stránke www.optimalsport.sk  umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného ABC OPTIK Slovakia na uvedenej stránke.
2.3. Registrácia. Registrácia je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-Shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované ABC OPTIK Slovakia (zľavy, pravidelné informovanie o zľavách a akciách v predajniach OPTIMAL).
2.4. Kupujúci. Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-Shop a uzavrieť s ABC OPTIK Slovakia kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-Shop, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez E-Shop odoslala záväznú objednávku a doručila ju spoločnosti ABC OPTIK Slovakia. Za kupujúceho právnickú osobu koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.
2.5. Oprávnená osoba. Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.
2.6. Objednávkový formulár. Objednávkový formulár je elektronický formulár obsahujúci osobné údaje kupujúceho, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania.
2.7. Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.optimalsport.sk, ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru (napr. kód, model a typ okuliarov, atď.), a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.optimalsport.sk Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä slnečné okuliare, lyžiarske okuliare, multifunkčné okuliare a doplnky.

3. UZATVÁRANIE KÚPNYCH ZMLÚV

3.1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej spoločnosť ABC OPTIK Slovakia dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“) dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorým je záväzná objednávka kupujúceho a písomného prijatia návrhu na uzavretie zmluvy zo strany spoločnosti ABC OPTIK Slovakia.
3.2. Návrh na uzavretie zmluvy (objednávka). Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka objednávateľa adresovaná spoločnosti ABC OPTIK Slovakia. Objednávku možno uskutočniť najmä vyplnením objednávkového formuláru na internetovej stránke www.optimalsport.sk a jeho odoslaním cez E-Shop.
3.3. Objednávka obsahuje tiež:
 • vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí,
 • vyhlásenie o tom, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
 • udelenie bezvýhradného súhlasu so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov pre interné účely spoločnosti ABC OPTIK Slovakia, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP, vyhlásenie, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.
3.4. Návrh na uzavretie zmluvy zaniká:
 • odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany ABC OPTIK Slovakia
 • márnym uplynutím 5-dňovej lehoty na prijatie návrhu.
3.5. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy. Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné vyhlásenie spoločnosti ABC OPTIK Slovakia adresované kupujúcemu, v ktorom spoločnosť ABC OPTIK Slovakia potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na E-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť spoločnosti ABC OPTIK Slovakia neznamenajú prijatie návrhu.
3.6. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Spoločnosť ABC OPTIK Slovakia je oprávnená odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj mlčky, resp. bez uvedenia dôvodu.
3.7. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok ABC OPTIK Slovakia dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania a záväzok kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.
3.8. Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a spoločnosti ABC OPTIK Slovakia. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je spoločnosť ABC OPTIK Slovakia povinná prijať.

4. KÚPNA CENA TOVARU

4.1. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany ABC OPTIK Slovakia. Kúpna cena vždy zahŕňa DPH a je stanovená v mene Euro.
4.2. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu spoločnosti ABC OPTIK Slovakia nasledujúcim spôsobom:
 • platba prostredníctvom Slovenskej pošty („na dobierku“) pri prevzatí tovaru,
4.5. Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom odovzdaním kúpnej ceny Slovenskej pošte.

5. ČAS DODANIA (DODACIA LEHOTA)

5.1. Dodacia lehota, v ktorej je spoločnosť ABC OPTIK Slovakia povinná dodať kupujúcemu tovar je uvedená v potvrdení objednávky. Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa spoločnosť ABC OPTIK Slovakia dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 10 dní od potvrdenia objednávky.

6. MIESTO DODANIA

6.1. Miestom dodanie je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a spoločnosť ABC OPTIK Slovakia ju ako miesto dodania potvrdila.

7. SPÔSOB PREPRAVY TOVARU DO MIESTA DODANIA

7.1. Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania je:
 • Poštová preprava Slovenskou Poštou do 3-5 dní („na dobierku“),
7.2. Prepravné náklady v rámci Slovenskej republiky znáša ABC OPTIK Slovakia, balné je taktiež zadarmo.

8. DODANIE TOVARU

8.1. Záväzok spoločnosti ABC OPTIK Slovakia dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. ABC OPTIK Slovakia dodá kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (dodací list, daňový doklad)
8.2. V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti spoločnosti ABC OPTIK Slovakia späť, je spoločnosť oprávnená odstúpiť od kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

9. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

9.1. Spoločnosť ABC OPTIK Slovakia zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a tiež za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka). Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad.
9.2.  Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný zaslať písomnú reklamáciu spolu s reklamovaným tovarom doporučene na adresu spoločnosti ABC OPTIK Slovakia,s.r.o. , Zamarovská 75, 911 05 Trenčín. Tovar musí byť čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane kópie faktúry. Po obdržaní reklamácie dostane kupujúci od predávajúceho potvrdenie prijatia reklamácie na e-mail.
9.3. Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vzhľadom na povahu a charakter väčšiny výrobkov, ktorými okuliare sú, zasiela spoločnosť ABC OPTIK Slovakia reklamovaný tovar na odborné posúdenie. Vyjadrenie v odbornom posudku je záväzné pre ABC OPTIK Slovakia ako aj kupujúceho. ABC OPTIK Slovakia sa vždy riadi výsledkom odborného posudku. ABC OPTIK Slovakia je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, ABC OPTIK Slovakia je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. ABC OPTIK Slovakia je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

10. ODVOLANIE OBJEDNÁVKY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Dokiaľ nebolo objednávateľovi doručené prijatie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá kúpna zmluva), môže objednávateľ objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade odvolania objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky. V odvolaní objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, zaslali prostredníctvom elektronickej pošty.
10.2. V prípade odstúpenia od zmluvy do expedície tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.
10.3. V zmysle §12 a nasl. zákona 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji je kupujúci, ak je spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
10.4. V odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy, Vám odporúčame, aby ste nám odstúpenie od kúpnej zmluvy, zaslali písomne prostredníctvom Slovenskej pošty doporučene.
10.5. Včasné odstúpenie v zmysle bodu 10.2. a 10.3. a 10.4. je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené spoločnosti ABC OPTIK Slovakia. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň. Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.
10.6. Po odstúpení od zmluvy je spoločnosť ABC OPTIK Slovakia povinná:
 • prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: ABC OPTIK Slovakia, s.r.o., Zamarovská 75, 911 05 Trenčín. Upozorňujeme Vás, že ABC OPTIK Slovakia nie je povinná prevziať tovar na prevádzkach tzv. kamenných obchodov patriacich do siete Optimal. Odporúčame Vám  tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte daňový doklad, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
 • vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.
10.7. ABC OPTIK Slovakia si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru spoločnosť ABC OPTIK Slovakia vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka spoločnosti ABC OPTIK Slovakia na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti ABC OPTIK Slovakia kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
10.8. Spoločnosť ABC OPTIK Slovakia je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
 • ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 • ak aj napriek všetkému úsiliu spoločnosti ABC OPTIK Slovakia ktoré možno od nej požadovať, nie je spoločnosť ABC OPTIK Slovakia schopná dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach ABC OPTIK Slovakia inak ho zaobstarať,
10.9. Odstúpenie ABC OPTIK Slovakia od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme E-mailu..
10.10. Odstúpenie ABC OPTIK Slovakia od zmluvy sa však nedotýka nároku spoločnosti ABC OPTIK Slovakia na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru kupujúcemu.

11. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

11.1. Odoslanie objednávky cez e-shop ABC OPTIK Slovakia je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito VOP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
11.2. ABC OPTIK Slovakia spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. ABC OPTIK Slovakia zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).
11.3. ABC OPTIK Slovakia spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.
11.4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií ABC OPTIK Slovakia, bude mu ich ABC OPTIK Slovakia zasielať na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol.
11.5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (Slovenská Pošta.).
11.6. Účelom spracúvania osobných údajov je:
 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 • Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru,
 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 • Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom e-shopu,
 • Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 • Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA VOP

12.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť dňom 01.05.2013.
12.2. Akékoľvek zmeny týchto VOP nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.optimalsport.sk.
12.3. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
12.4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.
12.5. Zákony, legislatíva:
 • Zákon č. 108/2000 Z.z. v platnom znení o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.
 • Zákon č. 250/2007 Z.Z. v platnom znení o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1190 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.284/2002 Z.z.
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.